Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽA

 

Článok I
Identifikačné údaje

perezoso, s. r. o. 
Sídlo:Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo
IČO:52 801 900
DIČ:2121140681
IČ DPH:SK2121140681
Zapísaná:v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 73669/L
Zastúpená:Ing. Lucia Ručková, konateľka
tel.:+421 902 160 922 (k dispozícii v čase: Po-Pi od 9:00 do 16:00 hod.)
e-mail:info@perezoso.eu
číslo účtu/IBAN:SK3583300000002501761480
(ďalej len „Poskytovateľ”) 

 

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok II
Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vybrané práva a povinnosti Poskytovateľa a záujemcu o služby Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník") poskytované prostredníctvom internetovej stránky www.perezoso.eu (ďalej len„webstránka Poskytovateľa“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľ, vzťah medzi Poskytovateľom a nespotrebiteľom sa bude spravovať príslušnými právnymi predpismi a individuálnou dohodou. (ďalej spolu len „VOP“)
 2. VOP upravujú vybrané práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní výučby cudzieho jazyka, resp. zmluvy o spracovaní prekladu textu z/do cudzieho jazyka uzatvorenej medzi zmluvnými stranami prostriedkami elektronickej komunikácie (ďalej len „Zmluva”).
 3. VOP sa vzťahujú na aktívne používanie webstránky Zákazníkom, najmä, nie však výlučne, na registráciu, objednávku, sťahovanie obsahu, účasť na online aktivitách organizovaných Poskytovateľom, aktívne použitie nástroja a/alebo aplikácie v rámci webstránky Poskytovateľa Zákazníkom.
 4. Pre účely VOP sa rozumie pod pojmom:
  a. „Spotrebiteľ“ je fyzická osoba (navrhovateľ na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom), ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
  b. „Zákazník“ je Spotrebiteľ nakupujúci služby prostredníctvom webstránky Poskytovateľa,
  c. „účastník Kurzu“ je fyzická osoba, ktorá sa na základe Zmluvy bude zúčastňovať Kurzu; účastník Kurzu nemusí byť totožný s osobou Zákazníka,
  d. „Zmluva“ je zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), predmetom ktorej je odplatný predaj služby Poskytovateľom Zákazníkovi a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP,
  e. „zmluva uzavretá na diaľku“ je zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Zákazníka, najmä využitím webstránky Poskytovateľa a/alebo e-mailovej alebo telefonickej komunikácie medzi Poskytovateľom a Zákazníkom,
  f. „zmluvné strany“ sú Poskytovateľ a Zákazník,
  g. „služba“ je výučba cudzieho jazyka formou jazykového kurzu ponúkaného Poskytovateľom a/alebo preklad textu z/do cudzieho jazyka ponúkaného Poskytovateľom,
  h. „Kurz“ je výučba zvoleného cudzieho jazyka vo zvolenom stupni náročnosti limitovaná určeným počtom vyučovacích hodín podľa ponuky Poskytovateľa,
  i. „Preklad“ je preklad textu z alebo do zvoleného cudzieho jazyka podľa ponuky Poskytovateľa v rozsahu podľa objednávky,
  j. „Cena za službu“ je Cena za Kurz a/alebo Cena za Preklad vrátane všetkých daní a poplatkov súvisiacich so službou,
  k. „elektronický obsah“ sú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty,
  l. „objednávka“ je návrh Zákazníka na uzatvorenie Zmluvy na diaľku (prostredníctvom používateľského rozhrania webstránky Poskytovateľa a prostriedkov elektronickej komunikácie), na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj služby Zákazníkovi. Súčasťou záväznej objednávky je zaplatenie Ceny za službu,
  m. „registrácia“ je vytvorenie používateľského konta Zákazníka na webstránke Poskytovateľa, obsahujúceho údaje Zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, emailový kontakt a telefonický kontakt, prostredníctvom ktorého môže Zákazník využívať zakúpenú službu,
  n. „vyučovacia hodina (lekcia)“ je pre účely VOP hodina výučby cudzieho jazyka v trvaní 30 minút, ak nie je dohodnuté inak.
 5. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“).
 6. Dokumentácia viažuca sa k Zmluve bude archivovaná Poskytovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a plnenia povinností uložených Poskytovateľovi legislatívou v oblasti účtovníctva. Dokumentácia viažuca sa k Zmluve nebude sprístupňovaná tretím osobám, okrem osôb, ktorým právo na oboznámenie sa s dokumentáciou týkajúcou sa Zmluvy vyplýva z osobitného zákona.
 7. VOP v aktuálnom znení a cenník služieb (ďalej len „Cenník“) v aktuálnom znení predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
   

Článok III
Uzavretie Zmluvy

 1. Ponukou služby sa rozumie služba ponúkaná Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa s uvedením ponúkaných variantov a ceny.
 2. Poskytovateľ pred uzavretím Zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom zároveň oznamuje Zákazníkovi:
  a. charakter služby,
  b. celkovú Cenu za službu vrátane všetkých daní a poplatkov,
  c. informáciu o dĺžke trvania Zmluvy, resp. o podmienkach vypovedania Zmluvy,
  d. informáciu o minimálnej dĺžke záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ak takéto vyplývajú,
  e. ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
 3. Zákazník zasiela Poskytovateľovi návrh na uzatvorenie Zmluvy formou objednávky vytvorenej na webstránke Poskytovateľa. Zákazník si vyberie službu, o ktorú má záujem, zvolí si z ponúknutých variantov preddefinovaných Poskytovateľom a následne odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
 4. Zákazník je povinný pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa so znením VOP a povinnosťou zaplatiť Cenu za službu.
 5. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú momentom akceptácie objednávky zo strany Poskytovateľa, t.j. záväzným potvrdením objednávky Zákazníka vo forme e-mailovej správy zaslanej Poskytovateľom na e-mailovú adresu Zákazníka, ak nebolo dohodnuté inak. Zákazník je povinný si pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi skontrolovať správnosť vložených údajov. V prípade podozrenia na nesprávne uvedené osobné údaje Zákazníka, môže Poskytovateľ Zákazníka kontaktovať za účelom overenia správnosti údajov.
 6. Poskytovateľ a Zákazník môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť Zmluvu s podmienkami odlišnými od objednávky Zákazníka. Dohoda Poskytovateľa a Zákazníka bude považovaná za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Zákazník ovplyvniť.
 7. Fakturačné údaje Zákazníka nie je možné meniť po odoslaní objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 8. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá skončí poskytnutím služby (ukončením jazykového kurzu a/alebo odovzdaním prekladu) a zaplatením Ceny za službu. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce sa podmienok reklamácie.
 9. Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej Ceny za službu) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 10. Zákazník má možnosť udeliť pred zaslaním objednávky súhlas Poskytovateľovi so začatím poskytovania služby a/alebo poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Účinky takéhoto súhlasu sú uvedené v Čl. XIV VOP.
 11. Poskytovateľ informuje Zákazníka, že v prípade vyjadrenia výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby a/alebo poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie“), Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

Článok IV
Kurzy

 1. Predmetom Zmluvy je odplatné poskytnutie služby - výučby zvoleného cudzieho jazyka alebo výučba zručností vo zvolenom cudzom jazyku formou jazykového kurzu ponúkaného Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa, vrátane poskytnutia učebných materiálov a pomôcok. Jazykové kurzy ponúkané Poskytovateľom sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
  a. Individuálny jazykový kurz – jazykový kurz pre jedného účastníka,
  b. Skupinový jazykový kurz – jazykový kurz pre maximálne päť účastníkov. (Individuálny jazykový kurz a Skupinový jazykový kurz ďalej len „Kurz“).
 2. Súčasťou zakúpenia Kurzu je aj dodávka učebných materiálov a pomôcok k jazykovému kurzu, ktoré sú zahrnuté v Cene za Kurz. Učebné materiály a pomôcky sú po5 zarezervovaní Kurzu ihneď k dispozícii Zákazníkovi v elektronickej podobe na stiahnutie prostredníctvom personalizovaného prístupu na webstránke Poskytovateľa.
 3. Predmetom Zmluvy nie je poskytnutie autorských práv. Povinnosti Zákazníka v súvislosti s ochranou autorského práva Poskytovateľa sú uvedené v Čl. XVI VOP.
 4. Všetky Kurzy sa konajú v online priestore prostredníctvom platformy dostupnej na webstránke Poskytovateľa www.perezoso.eu.
 5. Zákazník na základe uzatvorenej Zmluvy obdrží e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v registračných údajoch Zákazníka prihlasovacie údaje pre prístup do zakúpeného Kurzu. Registrácia na webstránke je podmienkou pre poskytnutie služby – absolvovanie Kurzu.
 6. Zákazník na základe uhradenej Ceny za Kurz obdrží príslušný počet kreditov, ktoré zodpovedajú počtu vyučovacích hodín Kurzu. Aktuálny počet kreditov je zobrazený v používateľskom konte Zákazníka. Za zrealizovanú vyučovaciu hodinu je odobratý príslušný počet kreditov. Prepočet cenovej hodnoty kreditov je zverejnený na webstránke Poskytovateľa.
 7. Kurzy sa konajú v dňoch a časoch určených Poskytovateľom a zvolených Zákazníkom vykonaním rezervácie na základe kalendára dostupnosti v rezervačnom systéme na webstránke Poskytovateľa. Ak vyučovaciu hodinu nebude možné v niektorý deň zo závažných dôvodov zaistiť (napr. náhle ochorenie lektora), je Poskytovateľ oprávnený zrealizovať výučbu v náhradnom termíne, ktorý si zvolí Zákazník podľa kalendára dostupnosti v rezervačnom systéme na webstránke Poskytovateľa.
 8. Zákazník si vyučovaciu hodinu rezervuje aspoň 24 hodín vopred prostredníctvom rezervačného systému na webstránke Poskytovateľa na základe kalendára dostupnosti lektorov zverejnenom na webstránke Poskytovateľa. Počet vyučovacích hodín záleží od variantu zakúpeného Kurzu a kategórie zakúpeného Kurzu (individuálny alebo skupinový). O dátume a čase konania zarezervovanej vyučovacej hodiny je Zákazník informovaný vopred potvrdzovacím e-mailom na e-mailovú adresu zadanú v registračných údajoch Zákazníka.
 9. Prípadné informácie o zmene rozvrhu Poskytovateľ zasiela v dostatočnom časovom predstihu na e-mailovú adresu Zákazníka.

Článok V
Práva a povinnosti - Kurzy

 1. Zákazník má právo:
  a. pred začatím Kurzu poznať učebné materiály a pomôcky, podľa ktorých bude Kurz vedený,
  b. na bezplatnú registráciu na webstránke Poskytovateľa,
  c. na poskytnutie súčinnosti zo strany Poskytovateľa.
 2. Zákazník je povinný:
  a. uhradiť Cenu za Kurz,
  b. zúčastňovať sa na vyučovacích hodinách podľa rozvrhu Kurzu; Zákazník nemá nárok na vrátenie uhradenej Ceny za Kurz alebo jej časti v prípade, ak sa po6 uhradení Ceny za Kurz nezúčastní na vyučovacích hodinách, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, resp. ak nebolo dohodnuté inak,
  c. oboznámiť sa s technickými požiadavkami a obmedzeniami, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu on-line Kurzu a ktoré sú zverejnené na webstránke Poskytovateľa,
  d. v dostatočnom časovom predstihu skontrolovať internetové pripojenie, ako aj nastavenie mikrofónu a kamery, rovnako skontrolovať prípadné technické obmedzenia podľa pokynov Poskytovateľa uvedených na webstránke. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu vyučovacej hodiny v dôsledku uvedených obmedzení na strane Zákazníka,
  e. prihlásiť sa na dohodnutú vyučovaciu hodinu načas, spolupracovať s lektorom a pripravovať sa na vyučovacie hodiny podľa zadaní, ktoré obdrží od lektora ako „domáce úlohy“, vrátane aktívneho využívania poskytnutých učebných materiálov a pomôcok, pokiaľ nie je dohodnuté inak,
  f. vyčerpať zakúpený Kurz do konca obdobia platnosti zakúpeného Kurzu stanoveného v Cenníku,
  g. chrániť heslo a prístupové údaje Kurzu poskytnuté Poskytovateľom, tieto nezdieľať, či inak neposkytovať tretím osobám,
  h. nepoškodzovať dobré meno Poskytovateľa.
 3. Za čerpanie Kurzu sa považuje vytvorenie rezervácie vyučovacej hodiny v rezervačnom systéme na webstránke Poskytovateľa. Zákazník bude týždeň pred koncom platnosti Kurzu o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v jeho registračných údajoch. Ak Zákazník zakúpený Kurz nevyčerpá do konca platnosti tohto Kurzu, Služba sa pokladá za riadne poskytnutú a Zákazník nemá právo na náhradu nevyčerpaných vyučovacích hodín, ani na vrátenie alikvotnej časti Ceny za Kurz.
 4. Nezúčastnenie sa na vyučovacej hodine Kurzu zo strany Zákazníka sa riadi podľa nasledujúcich podmienok:
  a. Zákazník je povinný informovať Poskytovateľa prostredníctvom webstránky Poskytovateľa v časti „Moje rezervácie“, podľa návodu uvedeného na webstránke Poskytovateľa, že ruší stanovenú vyučovaciu hodinu Kurzu. Ak toto oznámenie Zákazník neurobí najneskôr do 24 hodín pred plánovaným začiatkom vyučovacej hodiny, vyučovacia hodina sa pokladá za riadne poskytnutú a Zákazník nemá nárok na náhradnú vyučovaciu hodinu ani na vrátenie alikvotnej časti Ceny za Kurz.
  b. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny zo strany Poskytovateľa alebo Zákazníka v čase do 24 hodín pred plánovaným začiatkom vyučovacej hodiny, kredity za takto riadne zrušenú vyučovaciu hodinu budú Zákazníkovi okamžite pripísané na jeho používateľské konto a Zákazník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y v náhradnom termíne, ktorý si sám zvolí a zarezervuje podľa kalendára dostupnosti v rezervačnom systéme na webstránke Poskytovateľa.7
  c. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny zo strany Poskytovateľa bez oznámenia Zákazníkovi v lehote podľa Čl. V ods. 4 písmena b), kredity za takto zrušenú vyučovaciu hodinu budú Zákazníkovi okamžite pripísané na jeho používateľské konto a Zákazník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y v náhradnom termíne, ktorý si sám zvolí a zarezervuje podľa kalendára dostupnosti v rezervačnom systéme na webstránke Poskytovateľa.
  d. Ak sa Účastník z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovacej hodiny, považuje sa táto vyučovacia hodina za splnenú a Poskytovateľ uplatní postup podľa ust. Čl. V ods. 4 písm. a) VOP.
  e. Ak sa Účastník z akéhokoľvek dôvodu opakovane nepripravuje na vyučovacie hodiny, nekomunikuje a/alebo nespolupracuje s lektorom, je lektor oprávnený ukončiť vyučovaciu hodinu skôr, pričom táto vyučovacia hodina sa považuje za splnenú a Poskytovateľ uplatní postup podľa ust. Čl. V ods. 4 písm. a) VOP.
 5. Poskytovateľ má právo vyžadovať od Zákazníka vyplnenie znalostného testu za účelom jeho zaradenia do vhodnej úrovne Kurzu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený Kurz pred jeho začatím zrušiť a to bez uvedenia dôvodu. Každé zrušenie Kurzu musí byť vopred oznámené Zákazníkovi. V takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie plnej výšky už uhradenej Ceny za Kurz.
 7. Z vážnych dôvodov môže Poskytovateľ zrušiť Kurz i v jeho priebehu. V takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie alikvotnej časti už uhradenej Ceny za Kurz zodpovedajúcej počtu kreditov, ktoré neboli použité. Prepočet cenovej hodnoty kreditov je zverejnený na webstránke Poskytovateľa.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prideľovania lektorov na jednotlivé Kurzy, resp. vyučovacie hodiny. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vymeniť lektora v Kurze. Skutočnosť, že došlo k výmene lektora v Kurze, nie je dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany Zákazníka a neoprávňuje ho k nároku na vrátenie Ceny za Kurz.
 9. V prípade, že osoba Zákazníka nie je totožná s osobou účastníka Kurzu, je Zákazník povinný oznámiť Poskytovateľovi údaje účastníka Kurzu v rozsahu meno a priezvisko.
 10. V prípade, že osoba Zákazníka nie je totožná s účastníkom Kurzu, za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu Zákazník.

Článok VI
Cena a platobné podmienky - Kurzy

 1. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa s celkovou Cenou za Kurz vrátane DPH, iných daní a všetkých ďalších nákladov a poplatkov.
 2. Cena za Kurz je cena stanovená na základe zvoleného variantu a kategórie Kurzu podľa Cenníka. V Cene za Kurz sú zahrnuté aj učebné materiály a pomôcky poskytnuté Zákazníkovi Poskytovateľom.
 3. Účasť na Kurze je podmienená úhradou Ceny za Kurz Zákazníkom v termíne splatnosti uvedenom na faktúre, spravidla 1 deň odo dňa uzavretia Zmluvy. Zákazník je povinný8 zaplatiť dohodnutú Cenu v zmysle Zmluvy. Zaplatením Ceny za Kurz sa považuje pripísanie príslušnej peňažnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
 4. Cenu za Kurz je Zákazník povinný uhradiť bezhotovostne platobnou kartou na bankový účet Poskytovateľa prostredníctvom užívateľského rozhrania webstránky Poskytovateľa zabezpečeného platobnou bránou TrustPay alebo PayPal. Bezhotovostným uhradením Ceny za Kurz sa rozumie pripísanie celej Ceny za Kurz na bankový účet Poskytovateľa.
 5. V prípade, ak Zákazník nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Kurz v lehote podľa ust. Čl. VI ods. 3 VOP, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 6. Poskytovateľ doručí Zákazníkovi faktúru elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v registračných údajoch Zákazníka.

Článok VII
Preklady

 1. Predmetom Zmluvy je odplatné poskytnutie služby - spracovanie Prekladu z/do zvoleného cudzieho jazyka ponúkaného Poskytovateľom.
 2. Zákazník si objednáva Preklad z/do cudzieho jazyka z možností ponúkaných Poskytovateľom na webstránke Poskytovateľa.
 3. V rámci objednávkového dotazníka si Zákazník vyberá cudzí jazyk, formu výstupu (elektronická a/alebo na hmotnom nosiči) a požadovaný termín prekladu.
 4. Cena za Preklad bude vypočítaná na základe Cenníka platného v čase vytvorenia objednávky.

Článok VIII
Práva a povinnosti - Preklady

 1. Zákazník má právo:
  a. na bezplatnú registráciu na webstránke Poskytovateľa,
  b. na poskytnutie súčinnosti zo strany Poskytovateľa.
 2. Zákazník je povinný:
  a. uhradiť Cenu za Preklad stanovenú na základe Cenníka podľa faktúry vystavenej Poskytovateľom,
  b. zaslať zadanie Prekladu, t.j. text, ktorý má byť preložený z/do zvoleného cudzieho jazyka Poskytovateľovi podľa podmienok dohodnutých v Zmluve,
  c. bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách a okolnostiach, ktoré majú potenciálny vplyv na dodržanie podmienok Zmluvy,
  d. nepoškodzovať dobré meno Poskytovateľa.

Článok IX
Cena a platobné podmienky - Preklady

 1. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa s celkovou Cenou za Preklad vrátane DPH, iných daní a všetkých ďalších nákladov a poplatkov.
 2. Cena za Preklad je stanovená na základe rozsahu, kategórie textu (odborný, vedecký a podobne) a dohodnutého termínu podľa Cenníka, ak nie je dohodnuté inak
 3. Zákazník je povinný zaplatiť Cenu za Preklad v termíne splatnosti uvedenom na faktúre vystavenej Poskytovateľom. Zaplatením Ceny sa považuje pripísanie príslušnej peňažnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
 4. Cenu za Preklad je Zákazník povinný uhradiť bezhotovostne platobnou kartou na bankový účet Poskytovateľa prostredníctvom používateľského rozhrania webstránky Poskytovateľa zabezpečeného platobnou bránou TrustPay alebo PayPal. Bezhotovostným uhradením Ceny za Preklad sa rozumie pripísanie celej Ceny za Preklad na bankový účet Poskytovateľa.
 5. Doručenie vyhotoveného textu Prekladu je podmienené úhradou Ceny za Preklad Zákazníkom v termíne splatnosti uvedenom na faktúre.
 6. V prípade, ak Zákazník nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Preklad v termíne splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

Článok X
Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ má právo:
  a. na riadne a včasné zaplatenie Ceny za službu Zákazníkom,
  b. na úpravu ceny služieb ponúkaných na webstránke Poskytovateľa; úprava ceny sa nevzťahuje na službu, ktorá je predmetom už uzatvorenej Zmluvy,
  c. zrušiť objednávku, resp. nepristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy (resp. odstúpiť od Zmluvy) pokiaľ Zákazník v objednávke uviedol nepravdivé, resp. nesprávne údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu, resp. neexistujúcu adresu, a z toho dôvodu nie je možné realizovať objednávku, a to bezodkladne po zistení takejto skutočnosti. Ak Zákazník zaplatil preddavok, tento je mu povinný Poskytovateľ vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.
  d. na poskytnutie súčinnosti zo strany Zákazníka.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dohodnúť si individuálne podmienky spolupráce na základe dohody so Zákazníkom.
 3. Poskytovateľ zodpovedá za úroveň kvality Kurzu v súlade so štandardmi on-line jazykových kurzov a kvality Prekladu v súlade s poznatkami prekladateľskej praxe a translatologických noriem.
 4. Poskytovateľ je povinný:
  a. umožniť Zákazníkovi registráciu na webstránke Poskytovateľa,
  b. poskytnúť Zákazníkovi objednanú službu v kvalite a za podmienok dohodnutých so Zákazníkom.
 5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov Zákazníka v zmysle ust. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. V prípade porušenia podmienok Zmluvy alebo VOP zo strany Zákazníka, si Poskytovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Zákazníkovi v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na už poskytnuté služby.

Článok XI
Registrácia Zákazníka

 1. Registrácia Zákazníka na webstránke Poskytovateľa je dobrovoľná a bezplatná.
 2. Zaregistrovať sa na webstránke Poskytovateľa a vytvoriť si účet Zákazníka môže každá fyzická osoba, ktorá má o registráciu záujem. Osoba mladšia ako 16 rokov sa môže zaregistrovať, ak na spracúvanie osobných údajov udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, poručník) na e-mailovej adrese: info@perezoso.eu.
 3. Registrácia na webstránke Poskytovateľa nie je podmienkou na uzatvorenie Zmluvy, avšak je podmienkou účasti na Kurze z dôvodu využívania aplikácie, komunikácie s Poskytovateľom, využívaním rezervačného systému, prideľovaním a/alebo čerpaním kreditov, využívaním učebných pomôcok a textov a podobne.
 4. Registráciu Zákazníka je možné vykonať aj prostredníctvom účtu Zákazníka na sociálnej sieti Facebook alebo prostredníctvom účtu na platforme Google.
 5. Zákazník je povinný pri registrácii pravdivo, presne a úplne vyplniť požadované údaje.
 6. Zákazník zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich registračných údajov.
 7. Po úspešnej registrácii sa Zákazník môže prihlásiť do svojho účtu prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov. Prihlasovacie údaje sú dôverné.
 8. Registrácia na webstránke Poskytovateľa umožňuje Zákazníkovi upravovať osobné údaje, sledovať konto kreditov v príslušnom Kurze, stav zliav, používať rezervačný systém Kurzov a podobne.
 9. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho registračných údajov treťou osobou.
 10. V prípade dôvodného podozrenia je Poskytovateľ oprávnený registrovaný účet Zákazníka zablokovať a prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacích údajov.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s registráciou v dôsledku chyby na strane Zákazníka.
 12. Poskytovateľ je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, registrovaný účet Zákazníka zrušiť v prípade, že dochádza na základe činnosti Zákazníka k ohrozeniu záujmov Poskytovateľ a ak Zákazník vykonáva11 akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť webstránky Poskytovateľa.
 13. Registrácia Zákazníka zaniká:
  a. ukončením poskytovania služby registrácie zo strany Poskytovateľa,
  b. zrušením registrácie na žiadosť Zákazníka,
  c. smrťou Zákazníka.

Článok XII
Reklamačný poriadok

Časť A) Úvodné ustanovenia

 1. Práva Zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami VOP časť reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).
 2. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Poskytovateľ postupuje v súlade s reklamačným poriadkom.
 3. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením reklamačného poriadku pred odoslaním reklamácie.
 4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby, ktoré sú predmetom Zmluvy uzavretej prostredníctvom uzavretej na diaľku na webstránke Poskytovateľa www.perezoso.eu.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za vady plnenia podľa Zmluvy.
 6. Plnenie Poskytovateľa podľa Zmluvy má vady, ak po kvalitatívnej alebo kvantitatívnej stránke nezodpovedá Zmluve.

Časť B) Uplatnenie reklamácie

 1. Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa bezodkladne po tom, ako vadu plnenia zistil.
 2. Poskytovateľ odporúča pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolovať, či chyba nie je spôsobená nastavením alebo chybným použitím služby, ktoré je v rozpore s pokynmi Poskytovateľa.
 3. Zákazník môže reklamáciu uplatniť nasledujúcim spôsobom:
  a. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@perezoso.eu,
  b. poštou na adresu perezoso, s. r. o., Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo.
 4. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady plnenia – reklamáciu sa považuje okamih doručenia e-mailovej správy alebo doručenia listovej zásielky Poskytovateľovi.
 5. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, Poskytovateľ, alebo ním poverený zamestnanec, je povinný poučiť Zákazníka o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady služby.
 6. Poskytovateľ informuje Zákazníka, že reklamácia v prípade, že je oprávnená, môže byť vybavená:
  a. poskytnutím služby v dohodnutej kvalite a špecifikácii,
  b. vrátením ceny za poskytnutú službu,
  c. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  d. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
 7. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 odo dňa uplatnenia reklamácie.

Časť C) Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu Zákazníka za odôvodnenú, zaistí na vlastné náklady nápravu. Reklamácia bude vybavená ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, najneskôr do 30 dní.
 2. Poskytovateľ vybaví reklamáciu:
  a. poskytnutím služby v dohodnutej kvalite a špecifikácii,
  b. vrátením ceny za poskytnutú službu,
  c. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  d. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
 3. Dôvodom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že bol v Kurze vymenený lektor.
 4. Dôvodom reklamácie nemôžu byť technické problémy na strane Zákazníka (napr. slabé internetové pripojenie, nesprávna manipulácia s elektronickým obsahom, nedostatočná konfigurácia mobilného telefónu, počítača alebo tabletu), ani učebné materiály a pomôcky.

Časť D) Postup pri/po uplatnení reklamácie

 1. Poskytovateľ vydá pri uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Poskytovateľ ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu Poskytovateľa a Zákazníka, čo je obsahom reklamácie podľa Zákazníka, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Poskytovateľa.

Časť E) Zamietnutie reklamácie, resp. kedy Zákazníkovi nevznikne právo na reklamáciu

 1. Zákazníkovi nevznikne právo na reklamáciu, ak:
  a. neoznámi zjavné vady služby bezodkladne po ich zistení,
  b. ak je vada služby spôsobená Zákazníkom,
  c. ak vada služby vznikla neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  d. ak vada služby vznikla zásahom neoprávnenou osobou a/alebo v rozpore s VOP.
 2. Poskytovateľ informuje Zákazníka o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorú poskytuje Európska13 komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 3. Poskytovateľ informuje Zákazníka o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov vo svojich pobočkách. Kontakt: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.

Článok XIII
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku.
 2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak najmä:
  a. Zákazník nezaplatil dohodnutú cenu riadne a včas,
  b. Zákazník v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k Poskytovateľovi porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom,
  c. toto právo vyplýva z platných právnych predpisov (napr. vis maior).
 3. Pokiaľ Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Zákazníka na elektronickú adresu uvedenú v registračných údajoch pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Zákazníkovi plnú Cenu za službu, pokiaľ už bola uhradená, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kúpnej zmluvy.
 4. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy, ak:
  a. Poskytovateľ nedodal službu riadne a včas,
  b. Poskytovateľ nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady služby,
  c. bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.
 5. Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi zaplatenú Cenu za službu do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy spôsobom akým Zákazník túto Cenu za službu uhradil alebo ak si to Zákazník želá, Poskytovateľ vráti Cenu za službu na bankový účet určený Zákazníkom.

Článok XIV
Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zákazníka bez udania dôvodu

 1. Zákazník berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že v prípade, že pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi výslovne vyjadril súhlas so začatím poskytovania služby a/alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy .
 2. Zákazník berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že ak odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby a/alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je povinný14 uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 3. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom webstránky Poskytovateľa) alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa, a zároveň, ak Poskytovateľ včas a riadne poskytol Zákazníkovi informácie o práve odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od Zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má Zákazník podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy (ďalej len „odstúpenie od Zmluvy“).
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Ak Poskytovateľ poskytol Zákazníkovi informácie podľa predchádzajúceho odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Poskytovateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 6. Ak Poskytovateľ neposkytol Zákazníkovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od Zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy.
 7. Ak Zákazník v zákonnej 14-dňovej lehote na odstúpenie od Zmluvy, okrem prípadov, kedy Zákazník vyslovil súhlas so začatím poskytovania služby a/alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, oznámi Poskytovateľovi, že od Zmluvy odstupuje, Zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Zákazník využiť všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy doručený Zákazníkovi Poskytovateľom. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko Zákazníka, číslo objednávky, označenie služby a v prípade, že Zákazník žiada o vrátenie Ceny za službu na bankový účet, tak Zákazník uvedie číslo účtu (IBAN) pre vrátenie Ceny za službu.
 8. Zákazník berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.15
 9. Ak odstúpi Zákazník od Zmluvy oprávnene, Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky/platby a to rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Poskytovateľ vráti Zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky/platby iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 10. Pokiaľ Zákazník odstúpi od Zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, Poskytovateľ nie je zaviazaný k vráteniu peňažných prostriedkov/platieb Zákazníkovi.
 11. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, nemá v súlade s ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).
 12. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf.
 13. V prípade, ak Zákazník nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP Zákazníkovi a zároveň má nárok na úhradu dodatočných nákladov v tejto súvislosti spojených s poskytnutím služby Zákazníkovi.

Článok XV
Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Zákazníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Zákazníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovení Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-1), pričom Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov musí obsahovať:
  a. meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b. presné označenie Poskytovateľa,
  c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d. označenie, čoho sa Zákazník domáha,
  e. dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,16
  f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
  g. doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 4. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú nasledovné:
  a. ak Zákazník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Zákazníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Zákazník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,
  b. ak sa Zákazník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom, 
  c. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
  d. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Zákazník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  e. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 5. Na podanie návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: 02/5827 2123.

Článok XVI
Ochrana obchodného tajomstva,
dôverných informácií a autorských práv

 1. Poskytovateľ a Zákazník sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením Zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O takejto skutočnosti sa zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať.
 2. Za dôverné a utajované informácie v zmysle predchádzajúceho odseku sa považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť Poskytovateľovi ujmu, bez ohľadu na17 to, či majú povahu osobných, obchodných, technických, či iných informácií. Zákazník zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, najmä neposkytnúť ich bez súhlasu Poskytovateľa inej osobe, nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie Zmluvy a nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 3. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po plnení Zmluvy.
 4. Poskytovateľ je vlastníkom autorských práv k dielu, ktorým sa na účely Zmluvy rozumie Poskytovateľom vytvorený obsah Kurzu vrátane učebných materiálov a pomôcok. Predmetom Zmluvy nie je poskytnutie súhlasu na použitie diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“). Zákazník nesmie poskytovať prístupové údaje k svojmu používateľskému kontu na webstránke Poskytovateľa, vyhotovovať rozmnoženiny učebných materiálov a/alebo pomôcok, ani inak sprístupňovať obsah Kurzu tretím osobám.
 5. Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku VOP je poškodená zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody.

Článok XVII
Záverečné ustanovenia

 1. Aktuálne znenie VOP a Cenníku sú k dispozícii na webstránke Poskytovateľa.
 2. V prípade, ak Poskytovateľ a Zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle uzatvorenej písomnej zmluvy.
 3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej emailovej komunikácie zmluvných strán.
 5. Znenie VOP je pre Zákazníka a Poskytovateľa záväzné.
 6. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 07.04.2021.

Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?

Kontaktujte nás:
e-mail: info@perezoso.eu
telefón: 0902 160 922
adresa: perezoso, s. r. o., Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo.

V Námestove, 07.04.2021.

Váš tím perezoso, s. r. o.