Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou[1]. Nižšie uvádzame informácie o tom, ktoré osobné údaje získavame, za akým účelom sú využívané a ďalšie užitočné informácie týkajúce sa ich spracúvania.
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú adekvátne poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou. 

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

I. 
Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, 
resp. Spoločného prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť: 

 • perezoso, s. r. o., so sídlom Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, IČO: 52 801 900, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73669/L, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.perezoso.eu (ďalej len „webstránka”), 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 • RealtimeBoard Inc. dba Miro, 201 Spear Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94105, ktorej platforma (tabuľa) je využívaná v rámci kurzov; viac o ochrane osobných údajov nájdete na: https://miro.com/legal/privacy-policy/,
 • DigiLabs Software, s.r.o., IČ: 08950334, se sídlem Jaselská 188/5, 602 00 Brno, Česká republika, vedená u krajského soudu v Brně, spisová značka C 116351/KSBR, e-mail: info@digilabs.cz, tel: +420 608 238 407, ako dodávateľ rezervačného systému a hostingu, ktorého prevádzkovateľom je http://firecube.cz/; viac o ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.digilabs.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju,

(ďalej spolu len „Spoločný prevádzkovateľ“).

II.
Účel, právny základ 
a doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii Prevádzkovateľa na rôzne účely, na základe rôzneho právneho základu a po rôznu dobu. Poskytovanie bežných osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná na uzavretie zmluvy, napr. ak nám neposkytnete Vaše meno, fakturačnú adresu, adresu doručenia a Váš kontakt, nebudeme Vám 


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

vedieť vystaviť daňový doklad. Vy, ako dotknutá osoba, ste povinný/-á poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu s nami – s Prevádzkovateľom.

Účel:poskytnutie služby zákazníkovi prostredníctvom webstránky, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu študijných materiálov, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie). 
Údaje:bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.
Právny základ:predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako zákazník), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka), predzmluvný vzťah.
Doba spracúvania:2 roky po ukončení zmluvného vzťahu.
Účel:komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety, otázky a pripomienky a zároveň, aby sme na tieto podnety, otázky a pripomienky mohli reagovať. 
Údaje:bežné osobné údaje, t.j. e-mailová adresa a údaje obsiahnuté v správe.
Právný základ:oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda náš oprávnený záujem.
Doba spracúvania:1 rok odo dňa zaslania kontaktného formulára.
Vaše práva: Voči spracúvaniu osobných údajov môžete namietať. V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Účel:sledovanie a vyhodnocovanie správania návštevníka našej webstránky, t.j. pri návšteve stránky www.perezoso.eu Vás informujeme o používaní cookies. V rámci tejto informácie máte možnosť zakliknúť súhlas s používaním, zakliknúť rozbaľovacie tlačítko s podrobnejšími informáciami o cookies, ktoré používame a spôsobe nastavenia Vášho prehliadača. 
Ak navštívite našu webovú stránku a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo v Pomoci každého prehliadača. 
Údaje:

súbory cookies, t.j. malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku Vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Právny základ:

súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho nastavenia Vášho webového prehliadača.    

Doba spracúvania:doba udelenia súhlasu.  

Vaše práva: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom.

Účel:

blog, Vaše osobné údaje uverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte Váš dobrovoľný súhlas. Vtedy spracúvame o Vás meno, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našich webových stránkach. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Údaje:

bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a fotografie, audiovizuálne záznamy.

Právny základ:

súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu.

Doba spracúvania:3 roky od udelenia súhlasu. 

Vaše práva: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom.

Účel:evidencia záujemcov o činnosť lektora. Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom Vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu spolupracovníkov, v rámci a počas prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície.
Údaje:bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Právny základ:

súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho záujmu o zaradenie Vašej žiadosti do databázy uchádzačov o spoluprácu.
Doba spracúvania:1 rok od udelenia súhlasu

Vaše práva: Váš súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať spôsob, aký ste ho udelili alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa Vami zvoleným spôsobom.

Účel:daňová agenda, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o dani z príjmov a príslušných daňových predpisov. 
Údaje:

bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, zmluvná cena.

Právny základ:zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Doba spracúvania:10 rokov odo dňa uzavretia zmluvného vzťahu.
Účel:  

vedenie účtovníctva, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctva a príslušných právnych predpisov.

Údaje:

bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, zmluvná cena.

Právny základ:

zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
Účel:

zmluvná agenda - dodávatelia, osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi z Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 

Údaje:

bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, adresa sídla, resp. miesta podnikania, telefónne číslo, e-mail, platobné údaje.

Právny základ:

zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:

10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
Účel:

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a Zákona. 

Údaje:

bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, rozsah uplatnenia práv.

Právny základ:

zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.

Doba spracúvania:5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.


Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

III. 
Sprostredkovatelia a príjemcovia

 1. Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že využívame len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že prijali a prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby. 
 2. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi:
  • z dôvodu vedenia účtovnej agendy, 
  • Odborní externí konzultanti z oblastí IT, marketingu a ochrany osobných údajov,
  • Spoločnosti zabezpečujúce realizáciu platby,
  • Spoločnosti, ktoré využívame pri profilovaní a nastavovaní marketingových akcií,
  • Odborní spolupracovníci zabezpečujúci plnenie povinnosti zo zmluvných vzťahov.
 3. Okrem uvedených sprostredkovateľov môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté subjektom (príjemcom), ktoré postupujú podľa osobitných zákonov, najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad, orgány dozoru a pod.).

IV.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 1. K uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe využívame dátové úložiská spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. Vaše osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretej krajiny (USA).
 2. Ku komunikácii s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi využívame aj služby Facebook, Instagram, Miro, ktorých poskytovateľom sú spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Facebook, Inc., RealtimeBoard Inc. dba Miro a pre online platby službu TrustPayPayPal, ktorých prevádzkovateľmi sú  Trust Pay, a.s. a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie. Podrobnejšie informácie ohľadom spracovania osobných údajov služby Miro sú uvedené na stránke: https://miro.com/legal/privacy-policy/.
 3. Rezervačný systém, ktorý využívame je webovou aplikáciou spoločnosti DigiLabs Software, s.r.o., IČ: 08950334, se sídlem Jaselská 188/5, 602 00 Brno, Česká republika, vedená u krajského soudu v Brně, spisová značka C 116351/KSBR, e-mail: info@digilabs.cz, tel: +420 608 238 407, ako dodávateľ rezervačného systému; viac o ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.digilabs.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju.
 4. Hosting webstránky zabezpečuje DigiLabs Software, s.r.o., IČ: 08950334, se sídlem Jaselská 188/5, 602 00 Brno, Česká republika, vedená u krajského soudu v Brně, spisová značka C 116351/KSBR, e-mail: info@digilabs.cz, tel: +420 608 238 407, prostredníctvom prevádzkovateľa http://firecube.cz/.
 5. Za účelom propagácie našej činnosti, zdieľania skúseností a úspechov, ako aj uverejňovania blogov využívame platformu AUTOMATIC. Ich informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na adrese: a https://automattic.com/privacy/ .

V.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nerealizuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

VI.
Osoby mladšie ako 16 rokov

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. V prípade, že ste nedovŕšili 16 rokov a máte záujem využívať naše služby, budeme potrebovať súhlas Vášho zákonného zástupcu. 

VII.
Cookies a IP adresa

Súbory cookies používame predovšetkým za účelom zlepšenia našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. „Cookies“ je malé množstvo dát (malý dátový súbor), ktoré sa odosielajú do Vášho prehliadača a sú uložené na pevnom disku Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Ak nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookies, vždy, keď budete používať ten istý prehliadač alebo mobilné zariadenie na prístup k webovým stránkam, naše webové servery budú informované o Vašej návšteve stránok a následne budeme mať vedomosti o Vašej návšteve a vzor toho, ako sa správate na našich webových stránkach. Súbory cookies nám umožnia zapamätať si informácie, aby ste ich nemuseli znova používať pri každom použití stránky. Tieto súbory cookies používa väčšina webových stránok.

Cookies sú na web stránkach používané za účelom:

 1. fungovania webových stránok, merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,
 2. prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; jedná sa o tzv. automatizované profilovanie v rámci ktorého analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na základe čoho Vám môžeme poskytnúť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné,
 3. retargeting, ak ste na to udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies na účely podľa písm. b) a písm. c) možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Používame dva typy súborov cookies: session cookies (ktoré sú vymazané po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia) a persistent cookies (ktoré zostávajú aj po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia / aplikácie, ktoré sú uložené a aktivované pri každej návšteve stránky). Session cookies používajú šifrované údaje na jednoznačnú autentifikáciu. Persistent cookies neuchovávajú čísla účtov ani heslá.

Okrem toho používame tiež súbory cookies od sociálnych médií. Niektoré stránky na našom webe umožňujú zdieľať obsah prostredníctvom sociálnych médií, ako je napr. Facebook. Tieto webové stránky vytvárajú vlastné cookies, na ktoré nemáme vplyv. Ak chcete zamietnuť súbory cookies, postupujte podľa pokynov na ich webových stránkach. Okrem toho majú tieto webové stránky vlastnú politiku ochrany osobných údajov, ktorú nájdete na príslušných webových stránkach.

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete nastaviť prvky webového prehliadača na zamietnutie súborov cookies, môžete stále používať naše webové stránky, aj keď Váš prístup k niektorým funkciám našich webových stránok môže byť obmedzený. Podrobnosti o cookies nájdete na tejto adrese: http://www.allaboutcookies.org/

Druhy cookies, ktoré používame:

 1. Základné cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 2. Prevádzkové cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 3. Reklamné cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Tento druh cookies môžete kedykoľvek zablokovať alebo odstrániť úpravou nastavenia súborov cookie vo Vašom prehliadači (Návod na ich zablokovanie nájdete nižšie).
 4. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Ads (predtým ako Google AdWords), alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. V prípade takéhoto prepojenia a integrovania obsahu z iných webových stránok môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole v pozícií Prevádzkovateľa. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Reklamné cookies

Názov

Účel

Maximálna doba spracovania
Google Analytics Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google (profilovanie)podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača
Google AdsIdentifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

540 dní

Facebook pixel

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

180 dní
Instagram 

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting)

180 dní

Nastavenie cookies:

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookies jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. To znamená, že môžete zakázať ukladanie súborov cookies zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke Pomocník na paneli ponúk väčšiny prehliadačov nájdete návod, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookies, ako vás má prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookies a ako úplne zakázať alebo vymazať súbory cookies.

 

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.
Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 3. Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 4. Opera: help.opera.com
 5. Safari: support.apple.com

Google Analytics
Naše stránky používajú službu Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, Kalifornia, 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa „súbory cookies“, ktoré sú textové súbory uložené vo vašom počítači a používajú sa na analýzu používania lokalít. Napríklad súbory cookies spoločnosti Google nás umožňujú informovať o tom, ktoré stránky si naši používatelia prezerajú, ktoré z nich sú najpopulárnejšie, aké sú časové intervaly návštevnosti našich stránok, ak už používatelia navštívili naše stránky, z ktorých sú presmerovaní používatelia webových stránok na naše stránky a podobne. Údaje generované súbormi cookies o používaní webových stránok budú odoslané spoločnosti Google a uložené spoločnosťou Google na serveroch.

Viac o využívaní súborov cookies od spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk 
Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy 
Google Analytics Cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. Z hľadiska ochrany osobných údajov ju možno označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej Vašej požiadavky na server, vďaka čomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na Vašu požiadavku odoslaná. Za týmto účelom je Vám IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia v momente, keď sa pripojíte na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa pridelená v určitom momente. IP adresy nie sú trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, sú však v anonymizovanej forme využívané výhradne za účelom určenia miesta, kam má byť odoslaná odpoveď servera na Vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia možných hackerských útokov.

Internetové stránky používajú nástroj na anonymizáciu IP adries tak, aby adresy IP boli skrátené na území členských štátov Európskej únie a ostatných členov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba (zákazník, lektor) máte v zmysle GDPR nasledovné práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

 1. právo na informácie a prístup k osobným údajom,
 2. právo na opravu,
 3. právo na vymazanie (zabudnutie),
 4. právo na obmedzenie spracúvania,
 5. právo na prenosnosť údajov,
 6. právo namietať,
 7. právo na odvolanie súhlasu,
 8. právo podať návrh na začatie konania.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob .

a) Právo na informácie a prístup k údajom
Máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov (spracúvame iba bežné osobné údaje),
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

b) Právo na opravu
Máte právo, aby sme ako Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a v prípade, ak sú neúplné, aby sme ich doplnili.

c) Právo na vymazanie (zabudnutie)
Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,
 2. odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď nižšie písm. g) Odvolanie súhlasu),
 3. namietnete spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje spracúvame nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

Ak sme ako Prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a máme povinnosť ich vymazať, sme zároveň povinní a prijímame primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo, aby sme ako Prevádzkovateľ obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 1. ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie spracúvania,
 3. ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 4. ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

  e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, resp. na základe zmluvy,
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f) Právo namietať
Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g) Odvolanie súhlasu
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu má účinnosť do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@perezoso.eu alebo poštou na adresu: perezoso, s. r. o., Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo. 

h) Právo podať návrh na začatie konania 
Ak ste priamo dotknutý/-á na svojich právach,  máte právo v zmysle ust. § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať informácie: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. 

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť. 

Pred tým, ako sa obrátite na dozorný orgán, môžete samozrejme poslať sťažnosť aj nám, ako Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu info@perezoso.eu, osobne alebo poštou našej  adrese: perezoso, s. r. o., Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo.

Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: 
e-mail:            info@perezoso.eu
telefón:            0902 160 922
adresa:            perezoso, s. r. o., Štefánikova 268/21, 029 01 Námestovo. 

V Námestove, 26.04. 2021.

Váš tím perezoso, s. r. o.